Izstrādāta un ieviesta  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti īstenošanai. SIA A TurboC 4U ir apdrošināšanas starpnieks – apdrošināšanas brokers. SIA A TurboC 4U darbojas Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma ietvaros. Iesniedzot savus personu datus vai pilnvarojot SIA A TurbOC 4U veikt datu savākšanu, persona tiek informēta un piekrīt datu savākšanas un apstrādes mērķiem, kas ir aprakstīti zemāk. SIA A TurboC 4U īstenotās personu datu apstrādes  un datu lietošanas likumiskais mērķis ir
  • apdrošināšanai nepieciešamās informācijas savākšana un uzglabāšana, lai sagatavotu apdrošināšanas piedāvājumus, slēgtu apdrošināšanas līgumus,  veiktu to izpildi, pārstāvētu un informētu apdrošinājuma ņēmēju un apdrošināto līguma izpildes gaitā
  • Izvērtētu riskus, sagatavotu un ieteiktu apdrošināšanas risinājumus un riska uzlabošanas risinājumus,
  • Informētu personas par apdrošināšanas līgumu darbības termiņa beigām, lai persona varētu pieņemt informētu lēmumu turpināt vai neturpināt apdrošināšanu,
  • Apdrošinājuma ņēmēja vai citu klientu uzdevumā piedalīties atlīdzību jautājumu kārtošanā, gan lietās, kas ir apdrošināšanas gadījumi, gan arī lietās, kuras var nebūt apdrošināšanas gadījumi
  • Pēc apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinātā pieprasījuma var nodot apdrošināšanas līgumu datus trešām personām: kā piemēram, kredītiestādēm, negadījumā iesaistītām pusēm un citām personām.
SIA A TurboC 4U ir Datu pārvaldnieks attiecībā uz visiem datiem, kurus tas ir tiešā vai pastarpinātā saņēmis no personām vai to uzdevumā ir savācis. Personu dati var tikt nodoti apdrošināšanas sabiedrībām ar nolūku saņemt apdrošināšanas piedāvājumus. Apdrošināšanas sabiedrības, kuras sniedz apdrošināšans piedāvājumus, izmantojot tām nodotos datus ir datu apstrādātāji un Datu apstrādāšana ir atļauta tikai konkrētajam mērķim: apdrošināšanas piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai starpniekam. Apdrošināšanas līgumiem, kuri ir noslēgti par personu apdrošināšanu izmanojot apdrošināšanas sabiedrībām nodotos datus, Apdrošinātājs (AAS) var kļūt par noslēgtā apdrošināšanas līguma datu pārvaldnieku.  Tādā gadījumā šis apdrošināšanas līgums nodibina jaunas attiecības starp datu subjektu (kurš ir persona, ar kuru AAS ir noslēgusi apdrošināšanas līgumu) un AAS.  Šīs jaunās attiecības starp AAS un personu neizmaina attiecības starp SIA A TurboC 4U un personu, kas pastāvēja pirms apdrošināšanas līguma slēgšanas. Attiecībā uz Apdrošināšanas līgumiem specifisko informāciju, kuru AAS var saņemt tiešā veidā nepastarpināti bez SIA A TurboC 4U starpniecības apdrošināšanas līguma izpildes gaitā, tad šajos gadījumos SIA A TurboC 4U ir Datu apstrādātājs, bet Apdrošinātājs ir Datu pārvaldnieks, ja klients (datu subjekts) nav norādījis un vienojies ar AAS savādāk. Datu glabāšana Datu glabāšana SIA A TurboC 4U tiek veikta tik ilgi līdz beidzas likumiskā saistību izpilde, kas saistīta ar sniegtajiem pakalpojumiem un slēgtajiem līgumiem. Datu dzēšana Pēc personas pieprasīja tiek veikta datu dzēšana, ja šie dati vairs nav nepieciešami lai nodrošinātu izpildi likumiskai saistību izpildei, kas saistīta ar sniegtajiem pakalpojumiem un slēgtajiem līgumiem, tai skaitā izmanojot datus kā pierādījumus domstarpību gadījumos. Paziņojumu izsūtīšana Dati var tikt izmantoti lai izsūtītu paziņojumus, kas saistīti ar noslēgto apdrošināšanas līgumu izpildi. Tāpat dati var tikt izmantoti lai izsūtītu informāciju, kas pēc mūsu novērtējuma var būt noderīga personas risku pārvaldībai un lēmumiem par apdrošināšanas aizsardzības izvēli vai īstenošanu. Apstrādājamo datu kategorijas atkarībā no datu subjekta apdrošināšanas vajadzībām un risku konfigurācijas var tikt apstrādātas jebkuras kategorijas dati, kurus datu subjekts ir sniedzis vai pilnvarojis savākt, vai arī kuras apdrošināšanas sabiedrībām ir vajadzīgas risku izvērtēšanai, apdrošināšanas piedāvājumu sniegšanai, apdrošināšanas līguma slēgšanai vai arī apdrošināmo risku un apdrošināmās intereses izvērtēšanai klienta uzdevumā. Datu Pārzinis un tā kontaktinformācija SIA „A TurboC 4U” , reģistrācijas Nr. 40003302557, juridiskā adrese: Čiekurkalna 1.līnija 33, Rīga,  LV-1026 e-pasts: info@aa.lv Tel: +371 66155988   Citi likumi un normatīvie akti, kas regulē datu aizsardzību Datu aizsardzību, datu klasifikāciju un datu konfidencialitāti apdrošināšanas jomā nosaka  un regulē arī Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums, Apdrošināšanas līguma likums, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums, dažādi FKTK uzraudzītie normatīvie noteikumi. Nosūtot apdrošināšanai vajadzīgo informāciju, saņemot un izmantojot apdrošināšanas piedāvājumu vai apmaksājot apdrošināšanas rēķinu Jūs piekrītat personas datu savākšanai, apstrādei un uzglabāšanai ar mērķi novērtēt apdrošināmos riskus, sagatavot apdrošināšanas piedāvājumus, sagatavot un noslēgt apdrošināšanas līgumus, veikt apdrošināšanas līgumu apkalpošanu, tai skaitā atlīdzību izmaksas jautājumos un veikt apdrošināšanai nepieciešamo datu nodošanu apdrošināšanas sabiedrībām.