2021. gada 10. februārī                                                                          

SIA “A TurboC 4U” ilgtspējas politikas nostādnes no korupcijas un labas pārvaldības  risku viedokļa neiesaka izdarīt tiešus vai netiešus ieguldījumus tādos Latvijas vērtspapīros, kuru uzraudzību veic Latvijas Republikas Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisija. Šo politiku nosaka pamatotas aizdomas par FKTK vadošo amatpersonu atrašanos interešu konfliktā, nopietniem ētikas normu pārkāpumiem, iespējamu  korupciju un tirgošanos ar ietekmi un dokumentētiem FKTK augstākās vadības centieniem aizslepenot informāciju par šīm vērtspapīru tirgus uzraudzības problēmām. 

Pārējos uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas jautājumos A TurboC 4U politikas nostādnes ir sniegt apdrošināšanas brokeru konsultācijas un rekomendācijas attiecībā uz apdrošinātāju uzkrājošās apdrošināšanas nosacījumiem, tai skaitā informācijas atklāšanu par ilgtspējas jautājumiem, bet nesniegt konsultācijas, rekomendācijas vai viedokli par atsevišķu konkrētu uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas investīciju objektu vai portfeļu rādītājiem, atdevi, risku vai ilgtspējas jautājumiem.

INFORMĀCIJA PAR SVARĪGĀKO NEGATĪVO IETEKMI UZ ILGTSPĒJAS FAKTORIEM ŅEMŠANU VĒRĀ KONSULTĀCIJĀS

SIA “A TurboC 4U” pienācīgi ņemot vērā savu izmēru, savu darbību veidu un apmēru un finanšu produktu veidus, par kuriem tie konsultē, uzkrājošās apdrošināšanas ieguldījumu konsultācijās vai apdrošināšanas konsultācijās ņem vērā svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem.

ATALGOJUMA POLITIKAS NOSTĀDŅU PĀRREDZAMĪBA SAISTĪBĀ AR ILGTSPĒJAS RISKU INTEGRĒŠANU

Darbinieka ieguldījums un rīcība ilgtspējā un ilgtspējas risku integrēšanā ir viens no kritērijiem darba un darba kvalitātes vērtējumā.

ILGTSPĒJAS RISKU INTEGRĒŠANAS PĀRREDZAMĪBA

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/2088

(2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē

6. pants Ilgtspējas risku integrēšanas pārredzamība

Veids, kādā ilgtspējas riski tiek integrēti uzkrājošās apdrošināšanas konsultācijās tiek īstenots saskaņā ar SIA “A TurboC 4U” politikas nostādnēm attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu ieguldījumu un apdrošināšanas konsultācijās

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2016/97

(2016. gada 20. janvāris)

par apdrošināšanas izplatīšanu

29 panta informācija

SIA “A TurboC 4U” nesniegs klientam periodisku novērtējumu, kas minēts EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAS (ES) 2016/97 30. pantā, par šādam klientam ieteikto apdrošināšanas ieguldījuma produktu piemērotību;

Attiecībā uz informāciju par apdrošināšanas ieguldījumu produktiem un ierosinātajām ieguldījumu stratēģijām, SIA “A TurboC 4U” nesniedz konsultācijas vai rekomendācijas par atsevišķu uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas investīciju objektu vai portfeļu rādītājiem, atdevi, risku vai ilgtspējas jautājumiem.

Brīdinājumi par riskiem, kas saistīti ar apdrošināšanas ieguldījumu produktiem vai konkrētām ieguldījumu stratēģijām ir atrodami apdrošināšanas sabiedrību informācijas lapā par konkrēto produktu;

SIA “A TurboC 4U” savu atlīdzību par apdrošināšanas starpniecību saņem komisiju atlīdzību veidā no apdrošināšanas sabiedrībām, ja SIA “A TurboC 4U” atalgojuma veids ir citāds, tad par to atsevišķi tiek paziņots klientam pirms līgumu slēgšanas.

Attiecībā uz informāciju par visām uzkrājošā apdrošināšanas produkta izmaksām un saistītām maksām, kas jāatklāj, klientam ieteiktā vai pārdotā apdrošināšanas ieguldījuma produkta izmaksām un informāciju par klienta maksāšanas iespējām, ietverot arī jebkādus trešo pušu maksājumus, tad šī informācija ir atrodama, katra piedāvātā apdrošināšanas produkta informācijas lapā un piedāvājumā  vai noslēgtajā līgumā.

Attiecībā uz noslēgtiem apdrošināšanas līgumiem informāciju par visām izmaksām un maksām, pēc klienta pieprasījuma konkrētā apdrošināšanas sabiedrība sniedz izmaksu un maksājumu sadalījumu pa pozīcijām un tā attiecīgā gadījumā šādu informāciju klientam sniedz regulāri vismaz reizi gadā visā ieguldījuma aprites ciklā.

ILGTSPĒJAS STRATĒĢIJA

SIA “A TurboC 4U”, (turpmāk- Sabiedrība) Ilgtspējas risku integrēšanas politika izveidota atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 27.novembra Regulai (ES) 2019/2088.

Sabiedrības mērķis ir uzņēmuma ilgtspējas un finanšu stabilitātes nodrošināšana, vērtējot un pārvaldot ilgtspējas riskus, kas var ietekmēt uzņēmuma attīstību un ilgtspēju.  Sabiedrībai ir svarīgi uzlabot uzņēmuma reputāciju, veicināt ilgtspējīgu attīstību, kā arī atbildīgi pārvaldīt savu ilgtspējas potenciālu un radīt pozitīvas sekas uzņēmumam, investoriem un sabiedrībai, un aizsargāt apdrošinājuma ņēmēju intereses.

1.         Izveidot un uzturēt efektīvas un ilgtspējīgas pārvaldības sistēmas, lai nodrošinātu uzņēmuma ilgtspēju un attīstību.

2.         Novērtēt un samazināt uzņēmuma ietekmi uz vidi, un veikt pasākumus, lai samazinātu CO2 izmešu līmeni un uzlabotu videi draudzīgu darbību. Piemēram, ieviešot energoefektīvus iekārtu modeļus un tehnoloģijas, kas patērē mazāk enerģijas. Izvirzīt mērķi tuvākā nākotnē izmantot Zaļo tehnoloģiju, piemēram, saules vai vēja enerģiju, lai samazinātu savu atkarību no fosilā kurināmā un CO2 emisijas.

3.         Veikt sabiedriski atbildīgas darbības, kas ietekmē sabiedrību un vidi pozitīvā veidā.

Uzdevums: atbalstīt un veicināt zaļo dzīvesveidu. Atbalstīt koku stādīšanu, piedalīties vides projektos, atkritumu šķirošana, plastmasas pudeļu izmantošanas pārtraukšana, energoefektivitāte u.c.

4.         Veidot ilgtspējīgu peļņas modeli, kas nodrošina uzņēmuma finanšu stabilitāti un ilgtspēju.

5.         Darbinieku labklājības uzlabošana: Nodrošināt darbinieku labklājību un tā attīstību, kā arī veicināt darbinieku lojalitāti un uzticību uzņēmumam.

Ieguldījums: uzņēmums ir parūpējies, lai darba veikšanas režīms būtu pietiekami daudzveidīgs, lai darbinieki varētu strādāt no visiem reģioniem. Mums ir svarīgi nodrošināt darbinieku labsajūtu darbā un tādēļ turpināsim uzturēt un vēl vairāk ievērot drošības aspektu un ergonomikas principus, attīstīt drošu un ergonomisku darba vidi.

6.         Veidot ilgtspējīgus ieguldījumus, kuru mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgas attīstības un finanšu stabilitātes uzturēšanu.

7.         Izvērtēt sadarbību ar iestādēm un organizācijām, kuras neīsteno labu pārvaldību un uz ilgtspēju orientētu darbību.

Valde loceklis                                                                                                               Agris Auce