Klientu informācija par Procedūru, kādā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks SIA A TurboC 4U izskata klientu sūdzības

 1. Sūdzību izskatīšana ir bez maksas;
 2. Sūdzībai, lai to izskatītu ir jābūt rakstiskai; Mutveida sūdzība tiek saņemta mutiski tādā veidā, lai to būtu sūdzības iesniegšanas laikā iespējams fiksēt rakstiski.  
 3. Mutiski ir iespējams iesniegt sūdzību, lai to apspriestu un saņemtu mutisku viedokli. Šādas sūdzības netiek reģistrētas. Ja mutveida sūdības iesniedzējs sniedz savu sūdzību tādā veidā, ka to nav iespējams fiksēt rakstiski, tad sūdzība netiek izskatīta  par to pēc iespējas informējot iesniedzēju.  Šādas mutiskas sūdzības netiek reģistrētas. Mutveida sūdzības, kuras ir iespējams fiksēt rakstiski tiek reģistrētas un tālāk tiek izskatītas šajā procedūrā norādītajā kārtībā
 4. Sūdzībā norādāmā informācija:
  1. Iesniedzējs: Fiziska persona: vārds uzvārds, personas kods, adrese, kā arī cita kontakta informācija, ja iesniedzējs tādu vēlas izmantot; Juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs
  2. Sūdzības būtība;
  3. Dokumentu un materiālu kopijas, ja sūdzības iesniedzējs uz tādām atsaucas;
  4. Sūdzība ir jāparaksta;
 5. Anonīmas sūdzības var tikt pieņemtas zināšanai, bet netiek izskatītas šajā procedūrā norādītā kārtībā.  Sūdzības bez iesniedzēja datiem un un kontakta informācijas netiek izskatītas un atbilde netiek sniegta, bet tās var tikt reģistrētas.
 6. Sūdzības iesniedzējam ir jāidentificē sevi, ja sūdzības iesniedzējs vēlas saņemt kādu informāciju par  saviem apdrošināšanas līgumiem vai citu konfidenciālu vai aizsargājamu informāciju, kas attiecas uz sūdzības iesniedzēju;
 7. Sūdzības iesniedzējam ir tiesības saņemt materiālus, kas attiecas uz viņu, sedzot materiālu izgatavošanas un/vai kopēšanas izmaksas.
 8. Sūdzību var iesniegt:
  1. uz vietas rakstiski SIA A TurboC 4U birojā- Čiekurkalna 1. Līnija 33, Rīga vai filiālē-Talsu šoseja 60, Jūrmalā, ja sūdzība attiecas uz darbību, kas veikta filiālē.;
  2. pa pastu uz SIA A TurboC 4U juridisko adresi: Čiekurkalna 1. Līnija 33, Rīga, LV 1026
  3. elektroniski parakstītu pa e-pastu:  info@aa.lv;
 9. Termiņi: Sūdzības izskatīšanas gaitā ne ilgāk kā nedēļas laikā klients ir jāinformē par orientējošo sūdzības izmeklēšanas un izskatīšanas laiku, ja ir zināms, ka izskatīšana var ilgt vairāk nekā 20 dienas. Sūdzība izskatāma 20 (divdesmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja sūdzības izskatīšanai nepieciešama faktu noskaidrošana, tad par to tiek informēts klients norādot, ka izskatīšana un atbildes sniegšana notiks pēc visu faktu noskaidrošanas;
 10. Ja tiek saņemta sūdzība par citu apdrošināšanas tirgus dalībnieku, bet SIA A TurboC 4U nav tiesīgs to izskatīt, vai pēc SIA A TurboC 4U vērtējuma tā nav piekritīga izskatīšanai A TurboC 4U, septiņu dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas to pārsūta to attiecīgajam tirgus dalībniekam un informē par to sūdzības iesniedzēju.
 11. Sūdzības izskatīšanas gaitu organize atbildīgā persona –  SIA A TurboC 4U valdes loceklis,  sūdzības izskatīšana un lēmuma pieņemšana notiek pēc faktu pārbaudes; Sūdzības izskatīšanas laikā ir jānovērš interešu konflikts starp sūdzības izskatītāju un izskatāmo lietu, ja tas pēc lietas rakstura ir iespējams.
 12.  Atbilde. Uz rakstisku sūdzību atkarībā no klienta vēlmes var tikt sniegta gan rakstiska, gan tikai mutiska atbilde;
 13. Ja sūdzības iesniedzējam ir nepieciešama informācija par sūdzību izskatīšanas procesu, tad pēc sūdzību iesniedzēja pieprasījuma SIA A TurboC 4U  atbildīgā persona sniedz informāciju (rakstiski vai mutiski).
 14. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka uzraudzības iestāde ir  Finanšu un kapitāla tirgus komisija;
 15. Citas sūdzību izskatīšanas iespējas ir sūdzību izskatīšana mutveidā vai sarunu ceļā, ja sūdzības iesniedzējs tam piekrīt;
 16. SIA A TurboC 4U  savas kompetences un tiesisko iespēju robežās ir pienākums pārbaudīt ar sūdzību saistītos pierādījumus un informāciju;
 17. Valoda: Sūdzības tiek pieņemtas valsts valodā (latviešu valodā). Atbildi uz saņemto sūdzību sniedz latviešu valodā. Atsevišķos gadījumos SIA A TurboC 4U var izvēlēties pieņemt sūdzību arī citā valodā, par to iepriekš vienojoties ar sūdzības iesniedzēju.
 18. Sūdzības tiek skatītas saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā noteikto kārtību un atbilstoši spēkā esošiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīviem noteikumiem ( Nr. 102, 2019. gada 23. maija Sūdzību par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatītājiem izskatīšanas normatīvie noteikumi)
 19. Ārpustiesas strīdu izskatīšana. Ja sūdzības iesniedzēju neapmierina sniegtā atbilde, tam ir tiesības vērsties ombudā, kuru ir izveidojusi Latvijas profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācija. Iesniegumu ombudam var iesniegt elektroniskā pasta veidā uz ombud@aa.lv vai arī nosūtot pa pastu. Klientam ir tiesības vērsties apdrošināšanas starpnieka uzraudzības iestādē Finanšu un kapitāla tirgus komisija (www.fktk.lv; adrese: Kungu iela 1, Rīga, Latvija, LV-1050) vai Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.