1. Ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtības mērķis ir panākt savstarpēju un taisnīgu vienošanos pirmstiesas procesā bez tiesas iesaistīšanas
 2. Ārpustiesas strīdu izskatīšana SIA A TurboC 4U iekšējā procesā ir bez maksas;
 3. Pretenzijai, lai to izskatītu SIA A TurboC 4U iekšējā procesā ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtībā ir jābūt rakstiskai. Mutveida pretenzijas, kas tiek saņemtas mutiski, tiek apspriestas mutiski un atbilde tiek sniegta mutiski, to nedokumentējot.  
 4. Pretenzijā norādāmā informācija:
  1. Iesniedzējs: Fiziska persona: vārds uzvārds, personas kods, adrese, kā arī cita kontakta informācija, ja iesniedzējs tādu vēlas izmantot; Juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs
  2. Pretenzijas būtība;
  3. Dokumentu un materiālu kopijas, ja pretenzijas iesniedzējs uz tādām atsaucas;
  4. pretenzija ir jāparaksta;
 5. Pretenzijas bez iesniedzēja datiem un un kontakta informācijas netiek izskatītas un atbilde netiek sniegta, bet tās var tikt reģistrētas.
 6. Pretenzijas iesniedzējam ir jāidentificē sevi, ja pretenzijas iesniedzējs vēlas saņemt kādu informāciju par  saviem apdrošināšanas līgumiem vai citu konfidenciālu vai aizsargājamu informāciju, kas attiecas uz pretenzijas iesniedzēju;
 7. Pretenzijas var iesniegt:
  1. uz vietas rakstiski SIA A TurboC 4U birojā- Čiekurkalna 1. Līnija 33, Rīga vai filiālē-Talsu šoseja 60, Jūrmalā, ja sūdzība attiecas uz darbību, kas veikta filiālē.;
  2. pa pastu uz SIA A TurboC 4U juridisko adresi: Čiekurkalna 1. Līnija 33, Rīga, LV 1026;
  3. elektroniski parakstītu pa e-pastu:  info@aa.lv;
 8. Pretenzijas izskatīšana iekšējā procesā A TurboC 4U
  1. Pretenzija pēc saņemšanas var tikt noraidīta, tā var tikt apmierināta vai arī pretenzijas iesniedzējam var tikt piedāvātas sarunas vai vienošanās.
  2. Termiņi: Pretenzijas izskatīšanas gaitā ne ilgāk kā nedēļas laikā klients ir jāinformē par orientējošo pretenzijas izmeklēšanas un izskatīšanas laiku, ja ir zināms, ka izskatīšana var ilgt vairāk nekā 20 dienas. Pretenzijas izskatāma 20 (divdesmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Ja pretenzijas izskatīšanai nepieciešama faktu noskaidrošana, tad par to tiek informēts klients norādot, ka izskatīšana un atbildes sniegšana notiks pēc visu faktu noskaidrošanas;
 9. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina pretenzijas izskatīšana SIA A TurboC 4U iekšienē, tad Pretenzijas iesniedzējam ar savu pretenziju ir tiesības vērsties ombudā, kuru ir izveidojusi Latvijas profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācija. Iesniegumu ombudam var iesniegt elektroniskā pasta veidā uz ombud@aa.lv vai arī nosūtot pa pastu. Dati un informācija kā tas darāms ir saņemami no Latvijas Profesionālo Apdrošināšanas Brokeru Asociācijas
 10. Katra no pusēm sedz savus ar Latvijas Profesionālo Apdrošināšanas Brokeru Asociācijas Ombuda izmantošanu saistītos izdevumus.
 11. Ombuda lēmumam ir rekomendējošs raksturs, ja pretenzijas iesniedzējs nav apmierināts ar ombuda lēmumu vai ja A TurboC 4U atsakās izpildīt ombuda rekomendācijas, tad pretenzijas iesniedzējs var celt prasību LR tiesā vispārējā kārībā.,
 12. Ja tiek saņemta pretenzija par citu apdrošināšanas tirgus dalībnieku, vai pēc SIA A TurboC 4U vērtējuma tā nav piekritīga izskatīšanai A TurboC 4U, pretenzija tiek atgriezta iesniedzējam.
 13. Pretenzijas izskatīšanas gaitu organizē atbildīgā persona –  SIA A TurboC 4U valdes loceklis,  pretenzijas izskatīšana un lēmuma pieņemšana notiek pēc faktu pārbaudes; Pretenzijas izskatīšanas laikā ir jānovērš interešu konflikts starp pretenzijas izskatītāju un izskatāmo lietu, ja tas pēc lietas rakstura ir iespējams.
 14. Valoda: pretenzijas tiek pieņemtas valsts valodā (latviešu valodā). Atbildi uz saņemto sūdzību sniedz latviešu valodā. Atsevišķos gadījumos SIA A TurboC 4U var izvēlēties pieņemt pretenziju arī citā valodā, par to iepriekš vienojoties ar pretenzijas iesniedzēju.