ILGTSPĒJAS RISKU INTEGRĒŠANAS PĀRREDZAMĪBA

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/2088

(2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē

6. pants Ilgtspējas risku integrēšanas pārredzamība

Veids, kādā ilgtspējas riski tiek integrēti uzkrājošās apdrošināšanas konsultācijās tiek īstenots saskaņā ar SIA “A TurboC 4U” politikas nostādnēm attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu ieguldījumu un apdrošināšanas konsultācijās

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2016/97

(2016. gada 20. janvāris)

par apdrošināšanas izplatīšanu

29 panta informācija

SIA “A TurboC 4U” nesniegs klientam periodisku novērtējumu, kas minēts EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAS (ES) 2016/97 30. pantā, par šādam klientam ieteikto apdrošināšanas ieguldījuma produktu piemērotību;

Attiecībā uz informāciju par apdrošināšanas ieguldījumu produktiem un ierosinātajām ieguldījumu stratēģijām, SIA “A TurboC 4U” nesniedz konsultācijas vai rekomendācijas par atsevišķu uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas investīciju objektu vai portfeļu rādītājiem, atdevi, risku vai ilgtspējas jautājumiem.

Brīdinājumi par riskiem, kas saistīti ar apdrošināšanas ieguldījumu produktiem vai konkrētām ieguldījumu stratēģijām ir atrodami apdrošināšanas sabiedrību informācijas lapā par konkrēto produktu;

SIA “A TurboC 4U” savu atlīdzību par apdrošināšanas starpniecību saņem komisiju atlīdzību veidā no apdrošināšanas sabiedrībām, ja SIA “A TurboC 4U” atalgojuma veids ir citāds, tad par to atsevišķi tiek paziņots klientam pirms līgumu slēgšanas.

Attiecībā uz informāciju par visām uzkrājošā apdrošināšanas produkta izmaksām un saistītām maksām, kas jāatklāj, klientam ieteiktā vai pārdotā apdrošināšanas ieguldījuma produkta izmaksām un informāciju par klienta maksāšanas iespējām, ietverot arī jebkādus trešo pušu maksājumus, tad šī informācija ir atrodama, katra piedāvātā apdrošināšanas produkta informācijas lapā un piedāvājumā  vai noslēgtajā līgumā.

Attiecībā uz noslēgtiem apdrošināšanas līgumiem informāciju par visām izmaksām un maksām, pēc klienta pieprasījuma konkrētā apdrošināšanas sabiedrība sniedz izmaksu un maksājumu sadalījumu pa pozīcijām un tā attiecīgā gadījumā šādu informāciju klientam sniedz regulāri vismaz reizi gadā visā ieguldījuma aprites ciklā.