A TurboC 4U apdrošināšanas brokeru Ētikas Kods 1. Vispārējie noteikumi Ar apdrošināšanas brokeri (brokeri) šajā tekstā tālāk tiek saprasts gan individuāls brokeris, gan arī apdrošināšanas brokeru organizācija kopumā. Ar vārdu pasūtītājs tekstā tiek apzīmēta jebkura persona – gan fiziskā, gan juridiskā, kas izmanto brokera pakalpojumus savas apdrošināšanas vai kādas tās daļas veikšanai. 2. Ētikas standarts Brokerim savā profesionālajā darbībā ir jāievēro visaugstākais ētikas standarts un visos aspektos – gan darbībā, gan lēmumos ir jādarbojas saskaņā ar pasūtītāja interesēm. Brokerim ir jāatsakās no piedāvātā uzdevuma, ja tas vai arī kāda tā daļa ir pretrunā ar cita esošā pasūtītāja interesēm. Uzdevumu var turpināt par to informējot ieinteresētās puses un saņemot to piekrišanu. Brokeris nedrīkst veikt apdrošināšanu, kas paredzēta negodīgai atlīdzību saņemšanai vai arī ar nodomu izraisītiem apdrošināšanas gadījumiem. Brokeris nedrīkst palīdzēt apdrošināšanas gadījumu tīšā izraisīšanā. Brokeris nedrīkst atbalstīt negodīgu vai nepamatotu atlīdzību atteikšanu no apdrošināšanas sabiedrību puses. Brokerim jācenšas savā darbā izvairīties no ārpusekonomisku vai piespiešanas metožu lietošanas darbā ar klientiem. 3. Konfidencialitāte Brokerim ir jāievēro stingra konfidencialitāte attiecībā uz pasūtītāja vai tā darbinieku darbību un vispārējo stāvokli, ja vien nav noslēgtas attiecīgi dokumentētas vienošanās, kas dod tiesības izpaust daļu vai visus datus. Šis noteikums attiecas arī uz jau izpildītiem uzdevumiem. Brokeris nedrīkst izpaust viena apdrošinātāja piedāvājumus citiem apdrošinātājiem. Brokeris nedrīkst izmantot viena apdrošinātāja piedāvājumu, lai uzlabotu cita apdrošinātāja piedāvājumu. Pēc apdrošināšanas veikšanas brokeris drīkst apdrošinātājiem, kuri sniedza piedāvājumus, paziņot klienta izvēli kā arī izvēles motīvus un iemeslus, tomēr brokeris arī pēc apdrošināšanas noslēgšanas nedrīkst citiem apdrošinātājiem atklāt pārējos piedāvājumus vai arī apdrošināšanas līgumus. 4. Neatkarība, objektivitāte un integritāte Brokera izpildītajiem pakalpojumiem ir jābalstās un brokera paša profesionālo novērtējumu par to, kādus pakalpojumus ir pasūtījis pasūtītājs, un tiem jābūt vērstiem uz pasūtītāja interešu vislabāko apmierināšanu. Brokerim ir jāsniedz apdrošinātājam godīga, un nemanipulēta informācija par apdrošināmajiem riskiem un klientiem. Visiem apdrošinātājiem ir vienādas tiesības uz informāciju par potenciālo klientu piedāvājumu sagatavošanas posmā. 5. Interešu konflikts Brokerim ir jāizvairās no paralēlas darbošanās potenciāli pretrunīgos stāvokļos vai arī pasūtījumos. Šāda darbība atļauta tikai tādā gadījumā, ja visas iesaistītās puses par to ir jau iepriekš informētas un ir devušas tam savu piekrišanu. 6. Profesionalitāte un profesionālās attiecības Brokerim visos jautājumos attiecībās ar pasūtītāju, kolēģiem un sabiedrību ir jārīkojas profesionāli. Brokerim jebkurā gadījumā ir jārīkojas tādā veidā, lai netiktu diskreditēts apdrošināšanas brokera un riska konsultāciju profesionālais statuss. Brokeris drīkst akceptēt vienīgi tādus pasūtījumus, kurus viņš ir spējīgs izpildīt savu resursu un profesionālās kompetences ietvaros. Brokerim ir skaidri jādefinē piedāvājamo pakalpojumu mērķis un apjoms, jāstrādā ar atzītām metodēm un jāizmanto kvalificēti darbinieki un speciālisti. Nedrīkst piedāvāt vai uzspiest pasūtītājam nevajadzīgu apdrošināšanu. Brokeris nedrīkst radīt nepamatotas cerības uz sasniedzamo rezultātu. Brokeris nekādā gadījumā nedrīkst klientam ne tieši, ne netieši radīt vai uzturēt nepamatotas ilūzijas attiecībā uz apdrošinājums segumu (gan esošo gan plānoto) nedz arī uz sagaidāmo apdrošināšanas atlīdzību. Brokera pienākums ir sniegt pasūtītājam saprātīgi pilnīgu informāciju par iespējamām apdrošināšanas alternatīvām, tai skaitā arī par dažādiem apdrošinātājiem, tiktāl, lai pasūtītāja izvēle būtu informēta izvēle apzinoties iespējamās izvēles sekas. Brokera pienākums veicot apdrošināšanu ir sekot pasūtītāja izvēlei (gan nosacījumu, gan apdrošināšanas sabiedrības), bet akceptējot tādus pasūtījumus, par kuriem ir skaidrs, ka pasūtītājam var rasties problēmas saņemt adekvātu apdrošināšanas atlīdzību, pasūtītājs par to ir jāinformē pirms apdrošināšanas līgumu noslēgšanas. Pirms piekrist kāda uzdevuma veikšanai, brokerim ir pēc iespējas jāpārliecinās par abpusēji vienādu uzdevuma mērķa pieņemšanu un izpratni, abpusēji vienotu izpratni par uzdevuma apjomu, darba plānu un sasniedzamajiem rezultātiem. Brokeris nedrīkst ietekmēt pasūtītāja darbiniekus, lai tie meklētu vai arī apsvērtu iespēju meklēt citu darba vietu, par to iepriekš nevienojoties ar pasūtītāju. 7. Atlīdzība un finansiālās intereses Brokerim ir skaidri jādefinē sava darba atlīdzības principi un apmēri. Brokera darba atlīdzība nedrīkst ietekmēt brokera neatkarību vai arī būt pretrunā ar brokera Ētikas Kodu. 8. Savlaicīgums  Brokerim ir savlaicīgi jāveic apdrošināšanas atjaunošanas un/vai pagarināšanas piedāvājumu iesniegšana pasūtītājam, lai pasūtītājs varētu veikt informētu un brīvu sev vēlamā apdrošinājuma izvēli. 9. Brīdināšanas un informēšanas pienākums Brokerim ir jābrīdina pasūtītājs par iespējamajām sekām, ja pasūtītāja izvēlētais apdrošinājums atšķiras no brokera ieteiktā. Brokerim ir jāinformē pasūtītājs par būtiskākajiem segtajiem un nesegtajiem riskiem, kā arī par galvenajiem pasūtītāja pienākumiem saistībā ar izvēlēto apdrošinājumu. Brokerim ir jāinformē pasūtītāju par neparastiem vai neraksturīgiem izņēmumiem un pasūtītāja pienākumiem, kas saistīti ar pasūtītāja izvēlēto apdrošinājumu Brokerim ir jāinformē pasūtītājs par pienākumu izpaust apdrošinātājiem visu būtisko informāciju par apdrošināmajiem riskiem. Tāpat brokerim ir jāinformē pasūtītājs par sekām, ko var radīt svarīgas informācijas par apdrošināmajiem objektiem slēpšana vai sagrozīšana. Brokerim ir jāapsver iespēja atteikties no pasūtītāja uzdevuma izpildes, ja rodas pamatotas aizdomas, ka pasūtītājs sniedz apzināti nepatiesu informāciju par apdrošināmajiem objektiem un riskiem. Pagarinot un/vai atjaunojot polises brokerim ir jāsniedz pasūtītājam informācija par izmaiņām polises nosacījumos, apdrošinājuma segumā. Tāpat brokerim jāuzaicina pasūtītājs sniegt informāciju par izmaiņām apdrošināmajos objektos un riskos, kā arī jāinformē par iespējamajām sekām, ja pasūtītājs noklusē svarīgu informāciju par šīm izmaiņām.