Brīdinājums par apdrošināšanas informāciju: Jums ir pienākums sniegt pilnu un patiesu visu būtisko un svarīgo informāciju par Jūsu apdrošināmajiem riskiem. Apdrošināšanas līguma darbības laikā Jums ir pienākums sniegt pilnu, patiesu un savlaicīgu informāciju par visām būtiskajām un svarīgajām izmaiņām, kas attiecas uz apdrošinātajiem riskiem. To nosaka LR likums par apdrošināšanu un apdrošināšanas noteikumi. Šī pienākuma neievērošana var saskaņā ar LR likumu par apdrošināšanas līgumu un saskaņā ar apdrošināšanas noteikumiem novest pie apdrošināšanas atlīdzības neizmaksas vai samazināšanas. Ja Jūs nezināt vai informācija attiecībā uz riskiem vai apdrošināšanu ir būtiska vai svarīga, tad sniedziet šo informāciju vai arī sazinieties ar mums, lai precizētu šos jautājumus. E-pasta izsūtīšana nav garantija tam, ka adresāts e-pastu ir saņēmis, svarīgos gadījumos pārliecinieties, ka adresāts informāciju ir saņēmis. Informācija apdrošināšanas ņēmējam: Veids kā pārliecināties par starpnieka reģistrāciju: Komercreģistrs- pieprasot informāciju no Komercreģistra; Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrs- pieprasot informāciju no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Kungu iela 1, Rīga, LV-1050; www.fktk.lv Brokeru komisijas atlīdzības apmēru nosaka noslēgtie sadarbības līgumi starp A TurboC 4U un apdrošināšanas sabiedrībām. Informācija par katru apdrošināšanas veidu un apdrošināšanas sabiedrību ir pieejama A TurboC 4U mājas lapā www.aa.lv reģistrētiem lietotājiem, parole: irvislabakais. Ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība starp SIA A TurboC 4U un klientiem (katram apdrošināšanas veidam un katrai apdrošināšanas sabiedrībai) ir pieejama A TurboC 4U mājas lapā www.aa.lv. Sūdzību izskatīšanas kārtība ir pieejama SIA A TurboC 4U mājas lapā www.aa.lv. Ja nav norādīts savādāk, tad SIA A TurboC 4U ir sagatavojis apdrošināšanas piedāvājumu (vai arī devis padomu) pamatojoties uz vispusīgu piedāvājumu analīzi. SIA A TurboC 4U nav nekādas līdzdalības apdrošināšanas sabiedrībās, kas aptver balsstiesīgo kapitālu. Visu  Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma 24. un 25.pantā otrajā daļā minēto informāciju apdrošināšanas ņēmējam ir tiesības saņemt rakstiskā veidā. Brīvprātīgajos apdrošināšanas veidos apdrošinājuma ņēmējs izsaka savu piekrišanu apdrošināšanas līguma noslēgšanai atbilstoši apdrošinātāja piedāvājumam, samaksājot apdrošināšanas prēmiju apdrošinātāja piedāvājumā noteiktajā veidā, termiņā un apmērā. OCTA un ceļojumu apdrošināšanas polise un rēķins tiek sagatavoti pēc apdrošināšanas ņēmēja piekrišanas līguma noslēgšanai. Zemapdrošināšana: ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku ir mazāka par apdrošinātā objekta vērtību , apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un šo vērtību, ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi. Tātad zemapdrošināšanas gadījumā atlīdzība nesegs visu zaudējumu summu. Virsapdrošināšana: ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību, pēc jebkuras līgumslēdzējas puses prasības tā samazināma apdrošināšanas līgumu noslēgšanas hronoloģiskā secībā, sākot no pēdējā apdrošināšanas l īguma, līdz šī summa nepārsniedz apdrošinātā objekta vērtību. Ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies, pirms notikusi apdrošinājuma summas samazināšana, apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, kādā tā būtu jāizmaksā, ja apdrošinājuma summa būtu vienāda ar apdrošinātā objekta vērtību. Tātad apdrošināšana par lielāku apdrošinājuma summu nekā vērtība nedod iespēju saņemt lielāku atlīdzību. Pašrisks ir apdrošināšanas polisē norādīta zaudējumu daļa, kas izteikta fiksētā naudas summā vai procentos, vai dienās, un kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, sedz apdrošinājuma ņēmējs vai apdrošinātais, vai tā tiek atskaitīta no izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības. Nosūtot apdrošināšanai vajadzīgo informāciju, saņemot un izmantojot apdrošināšanas piedāvājumu vai apmaksājot apdrošināšanas rēķinu Jūs piekrītat personas datu savākšanai, apstrādei un uzglabāšanai ar mērķi novērtēt apdrošināmos riskus, sagatavot apdrošināšanas piedāvājumus, sagatavot un noslēgt apdrošināšanas līgumus, veikt apdrošināšanas līgumu apkalpošanu, tai skaitā atlīdzību izmaksas jautājumos un veikt apdrošināšanai nepieciešamo datu nodošanu apdrošināšanas sabiedrībām.